Zmiana terminu składania wniosków o dotacje MWKZ na prace planowane przy zabytkach

Nastąpiła zmiana daty terminu składania wniosków o datacje MWKZ, zgodnie z rozporządzeniem ministra ulega zmianie termin  z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) informujemy o przesunięciu terminu składania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace planowane przy zabytku – z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.