Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021 – 2023

Projekt realizowany jest w ramach Działania 10.1 osi priorytetowej X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Polega na wsparciu MKiDN, jako Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków i 5 Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (WKZ) – dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego – w realizacji zadań związanych z nadzorem nad pracami prowadzonymi przy zabytkach w ramach przede wszystkim dużych inwestycji liniowych, w takich obszarach jak transport, środowisko i energetyka, współfinansowanych w POIiŚ i instrumencie „Łącząc Europę” (CEF).

MKiDN jest beneficjentem, a poszczególne WKZ są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 790 866,70 PLN.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Plan działań sektora zabytków na lata 2021-2023 jest projektem pilotażowym. Zakłada się, że wsparcie będzie kontynuowane w kolejnym okresie programowania (2021-2027), a podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych będą WKZ w całym kraju.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest:

  • sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie czynności, takich jak wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących inwestycji finansowanych ze środków POIiŚ i CEF, nadzór konserwatorski, odbiór badań archeologicznych;
  • sprawniejsza realizacja kontroli prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności
    z przepisami o ochronie zabytków;
  • wyeliminowanie pojawiających się nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie oraz skuteczna reakcja organu na każdym etapie prowadzonych prac inwestycyjnych. 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM FINANSOWYM W PROJEKCIE

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy. 
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.