Archiwum

Procedura udostępniania dokumentacji

Dokumentacja archiwalna udostępniana jest na wniosek – obowiązuje formularz „Wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych”, zawierający klauzulę „w pracy opartej na tychże materiałach zobowiązuję się przywołać ich źródło i postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 107 ust. I ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)”. (Art. 107 ust. 1 Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch).

Wniosek o udostępnienie akt sprawy, dokumentacji konserwatorskiej, treści teczek obiektowych znajdujących się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Podany we wniosku cel skorzystania z dokumentacji należy potwierdzić w następujący sposób:

 1. korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej;
 2. korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie dokumentacji występuje:
 • właściciel zabytku lub jego posiadacz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością lub oświadczenie właściciela;
 • pełnomocnik właściciela lub posiadacza (pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku);
 • projektant lub konserwator dzieł sztuki na podstawie załączonej do wniosku zgody właściciela oraz uzasadnienia celu wykorzystania dokumentacji;
 • rzeczoznawca majątkowy;
 • pracownik organu administracji publicznej posiadający zaświadczenie z tegoż organu;
 • pracownicy środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

Prawo wglądu do akt spraw (teczek obiektowych) przysługuje wyłącznie stronom postępowań, właścicielom lub posiadaczom zabytków lub osobom przez nich upoważnionym.

Informacja o terminach wizyt w archiwum

Dokumentacja udostępniana jest w siedzibie Urzędu po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Archiwum przyjmuje strony w godzinach:

 • poniedziałki – 11.00 – 16.00;
 • wtorki, środy i piątki – 9.00 – 14.00;
 • czwartki są dniem wewnętrznym – archiwum pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz.
Informacja o zasobach

Udzielanie informacji o zasobach odbywa się telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe informacje udzielane są na wniosek.

Kopiowanie dokumentacji

Kopiowanie dokumentacji odbywa się we własnym zakresie interesanta – pozwala się na wykonanie notatek i fotografii. Nie pozwala się na kopiowanie dokumentacji w całości. Pracownicy archiwum nie wykonują kserokopii. Nie ma możliwości wypożyczenia dokumentacji.

Kontakt
Maria Jasińska 12 370 83 25
Jan Kozakowski (dokumentacja konserwatorska) 12 370 83 25 jkozakowski@wuoz.malopolska.pl
Łukasz Olchawa (akta spraw) 12 370 83 26 lolchawa@wuoz.malopolska.pl
UWAGA !!!

Nie udostępnia się osobom trzecim dokumentacji przeznaczonej wyłącznie do celów służbowych. Zastrzega się brak możliwości udostępnienia dokumentacji dotyczącej obiektów, co do których trwają postępowania w tut. Urzędzie oraz autorskich projektów architektonicznych, budowlanych i technicznych powstałych po 1999 roku, a także dokumentacji znajdującej się w opracowaniu lub w złym stanie technicznym.