ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

p.o. Kierownik Wydziału:
mgr inż. arch. Bernadetta Stadnicka-Mazurek
e-mail: bstadnicka@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 42


Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespół, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1).
W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1 ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome, będące w szczególności:
a. krajobrazami kulturowymi,
b. układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c. działami architektury i budownictwa,
d. działami budownictwa obronnego,
e. obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
f. cmentarzami,
g. parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h. miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6 ust. 2).

      Przykłady zabytków nieruchomych: krajobraz kulturowy (zawierający elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji), układ urbanistyczny (miast), układ ruralistyczny (wsi), zespół budowlany (np. osiedla robotnicze, zabudowania folwarczne, przemysłowe), dzieła architektury i budownictwa (np. kościoły, kapliczki, pałace i dwory, kamienice, budynki użyteczności publicznej), dzieła budownictwa obronnego (np. mury miejskie, fortyfikacje, zamki warowne), obiekt techniki (np. kopalnie, huty, młyny, mosty, kolejki), cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni (np. aleje), miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność wybitnych osobistości i instytucji, otoczenie zabytku.


Pamiętaj!

  1. Zabytek kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków powinien wyróżniać się znaczącymi wartościami historycznymi, artystycznymi lub naukowymi.
  2. Zabytek podlega ochronie bez względu na stan zachowania.
  3. Zabytek można wpisać do rejestru w całości lub w części.
  4. Wpisy obszarowe (krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, układy ruralistyczne, zespoły budowlane) nie wykluczają możliwości indywidualnego wpisania pojedynczych zabytków.
  5. Do rejestru można też wpisać otoczenie zabytku czyli teren wokół lub przy zabytku. Teren ten nie musi mieć charakteru zabytkowego. Ma służyć ochronie wartości widokowych zabytku lub chronić go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Informacje dotyczące wniosków, pozwoleń, postanowień dotyczących zabytkowej zieleni w tym usunięcie drzew i krzewów znaleźć można na stronie ekoportal.pl