ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych

Kierownik wydziału:
Aneta Pąprowicz
e-mail: apaprowicz@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 19


       Zgodnie z art. 3, pkt 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytek „ruchomy”, to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
       W myśl art. 6, ust. 1, pkt 2 ww. ustawy, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki ruchome będące w szczególności:
a. dziełami sztuk plastycznych rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
b. numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
c. wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
d. materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. z późniejszymi zmianami).
e. instrumentami muzycznymi,
f. wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
g. przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
       Przykłady zabytków ruchomych: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosł i sztuki użytkowej (np. obrazy, rzeźby, ołtarze, witraże, dzwony, złotnictwo, nagrobki, portale, malowidła ścienne, figury i krzyże przydrożne), kolekcje, numizmaty i pamiątki historyczne (np. militaria, medale i ordery), wytwory techniki (np. maszyny, pojazdy), materiały biblioteczne (np. rękopisy, inkunabuły, starodruki), instrumenty muzyczne (np. organy), Wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne np. ludowe figurki przydrożne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji (np. rękopisy, pamiątki po znanych osobach).


Pamiętaj!
1. Zabytek kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków powinien wyróżniać się wysokimi wartościami historycznymi, artystycznymi lub naukowymi.
2. Zabytek podlega ochronie bez względu na stan zachowania.
3. Zabytek można wpisać do rejestru w całości lub w części.
4. Nie można wpisać do rejestru zabytków wpisanych do inwentarza muzealnego, wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego, wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa.