Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – POBIERZ

Raport sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Został sporządzony w dniu 31.03.2021 r. i przedstawia stan na dzień 01.01.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Hrobot, adres poczty elektronicznej administracja@wuoz.malopolska.pl lub telefonicznie pod numerem 12 370 83 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Na alternatywny dostęp można wyrazić zgodę lub nie.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, znajduje się w kamienicy wpisanej do Rejestru Zabytków w centrum Krakowa, Dzielnicy I Stare Miasto – ul. Kanonicza 24.

Do Urzędu można dostać się tramwajami linii: 6,8,10,13,18 (przystanek: Wawel) Przystanek jest oddalony od Urzędu około 150 m.
Samochodem można zaparkować najbliżej przy ul. Bernardyńskiej.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Podzamcze, ul. Kanonicza jest ulicą znajdującą się w strefie ograniczonego ruchu. Do bramy wejściowej prowadzi droga ruchu pieszego o nawierzchni – „kocie łby”, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. Po wejściu (wjeździe) na dziedziniec urzędu zapraszamy Państwa do skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się po prawej stronie przy schodach w celu kontaktu z pracownikami urzędu, którzy pomogą załatwić sprawę lub skierują Państwa do odpowiedniej osoby, w kompetencjach której dana sprawa się znajduje.
Kancelaria Urzędu (Sekretariat) znajduje się na 1 piętrze budynku. Wejść na 1 piętro można po stromych schodach. W budynku nie ma windy, więc dostęp na wyższe kondygnacje jest niemożliwy dla osób poruszających się na wózku/z wózkami/ z problemami z poruszaniem się.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Jeśli potrzebna jest pomoc w dostępności prosimy o informację telefoniczną lub mailową.

Koordynator dostępności

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami o dostępie do usług
2. Utworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności
3. Monitorowanie dostępności
Koordynator : Marta Hrobot
Kontakt : administracja@wuoz.malopolska.pl