Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Hrobot, adres poczty elektronicznej administracja@wuoz.malopolska.pl lub telefonicznie pod numerem 12 370 83 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, znajduje się w kamienicy wpisanej do Rejestru Zabytków w centrum Krakowa, Dzielnicy I Stare Miasto – ul. Kanonicza 24.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Podzamcze, ul. Kanonicza jest ulicą znajdującą się w strefie ograniczonego ruchu. Do bramy wejściowej prowadzi droga ruchu pieszego o nawierzchni – „kocie łby”, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej. Po wejściu (wjeździe) na dziedziniec urzędu zapraszamy Państwa do skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się po prawej stronie przy schodach w celu kontaktu z pracownikami urzędu, którzy pomogą załatwić sprawę lub skierują Państwa do odpowiedniej osoby, w kompetencjach której dana sprawa się znajduje.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Jeśli potrzebna jest pomoc w dostępności prosimy o informację telefoniczną lub mailową.

Koordynator dostępności

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami o dostępie do usług
2. Utworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności
3. Monitorowanie dostępności
Koordynator : Marta Hrobot
Kontakt : administracja@wuoz.malopolska.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – POBIERZ