RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, z siedzibą przy ul. Kanoniczej 24, 31-002 Kraków.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@wuoz.malopolska.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych osobowych, umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych osobowych”, telefonicznie pod nr 12 370 83 41.
 3. Dane osobowe w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie są przetwarzane:
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wojewodzie Małopolskim;
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wojewodzie Małopolskiemu;
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. na podstawie udzielonej zgody.
 1. W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinien Pan/Pani przekazywać danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną przekazane uważa się, że nastąpiło to za zgodą tych osób.
 2. Odbiorcami Pani/Pan danych osobowych, są:
 1. strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązany jest doręczyć;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe w przypadku, gdy Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków powierzy takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
 3. osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiązek upubliczniania danych;
 4. wszystkie osoby objęte Państwa zgodą.
 1. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Okres przechowywania przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od:
 1. rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
 2. okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
 3. zapisów zawartych w postanowieniach regulaminów określających warunki korzystania z dotacji celowych realizowanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do:
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. przeniesienia danych do innego administratora;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. sprostowania danych osobowych;
 5. usunięcia danych osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody na takie przetwarzanie, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przepisami prawa.
 2. Podanie Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację uzależnione jest od rodzaju załatwianej sprawy. W związku z powyższym podanie danych osobowych może być:
 1. warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków, poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych, umożliwiających Państwa identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy;
 2. obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
 3. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, jeśli tych danych nie będzie posiadał, realizacja takiego zadania może być utrudniona, jak również pani/pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
 4. niezbędne do dokonania czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę.
 1. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu.
 2. Maja Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków narusza przepisy o ochronie tych danych.

Z zapisami RODO można zapoznać się pod adresami:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527231435659&uri=CELEX:32016R0679

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&from=EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie https://wuoz.malopolska.pl

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Urząd nie identyfikuje użytkowników stron Urzędu. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane do innych osób i podmiotów (strony trzeciej).

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Urząd przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.   

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawiera żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków