Formularze

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Krakowie, Nowym Targu i Nowym Sączu
Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków
numer rachunku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKOBP SA): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Tarnowie
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33 – 100 Tarnów,
numer rachunku: 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpisywanie adresu e-mail w każdym wniosku składanym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

W celu otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku prosimy o załączenie kopii, a jego skan zostanie przesłany do państwa na wskazany adres mailowy.

WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW RUCHOMYCH I NIERUCHOMYCH
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic lub urządzeń reklamowych
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego lub przemieszczenie zabytku nieruchomego
WNIOSKI WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
  • Wniosek na rozbiórkę
  • Wniosek o podział, zmianę przeznaczenia lub sposób korzystania z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub położonej na terenie wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  • Wniosek o uzgodnienie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków
  • Wniosek o włączenie, wyłączenie nieruchomości z wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
WNIOSKI ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
  • Wniosek o udostępnienie akt sprawy, dokumentacji konserwatorskiej, treści teczek obiektowych znajdujących się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
WNIOSKI DOTYCZĄCE ZABYTKOWEJ ZIELENI
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zabytkach
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
ZALECENIA I OPINIE KONSERWATORSKIE
  • Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich
  • Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie opinii konserwatorskich
WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ
  • Oświadczenie o własności zbytku
  • Oświadczenie, że przedmiot nie jest wpisany do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie danych wskazujących na czas powstania zabytku
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego ogólnego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
ZABYTKOWE POJAZDY
  • Wniosek o dokonanie wpisu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Techniki
  • Wniosek o włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do ewidencji zabytków ruchomych województwa małopolskiego
  • ZARZĄDZENIE Nr 13.2017 w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie
POZOSTAŁE WNIOSKI
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Wniosek o uprawomocnienie pozwolenia, decyzji
  • Wniosek o zaświadczenie o nabyciu w drodze spadku praw do zbytku
  • Wniosek o zaświadczenie stwierdzające prawidłowe utrzymanie i konserwację zabytku
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie i roboty budowlane
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych lub przemieszczenia zabytku nieruchomego
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków