Formularze

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków
numer rachunku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKOBP SA): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Tarnowie
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33 – 100 Tarnów,
numer rachunku: 10 1020 2892 4444 3003 0001 7400

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Nowym Targu
Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,
numer rachunku: 20 1240 6292 1111 0011 2118 2790

Dla spraw załatwianych w urzędzie w Nowym Sączu
Urząd Miasta Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
numer rachunku: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Informujemy, iż wnioski można także składać przez platformę e-puap : /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka . Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. (więcej informacji: https://projektrpo.pl/)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpisywanie adresu e-mail w każdym wniosku składanym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

W celu otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku prosimy o załączenie kopii, a jego skan zostanie przesłany do państwa na wskazany adres mailowy.

WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW RUCHOMYCH I NIERUCHOMYCH
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic lub urządzeń reklamowych
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego lub przemieszczenie zabytku nieruchomego
WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Procedura dot. składania wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

Wniosek o zmianę terminu ważności pozwolenia konserwatorskiego:

Wniosek o usunięcie braków we wniosku:

WNIOSKI WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
  • Wniosek o podział, zmianę przeznaczenia lub sposób korzystania z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub położonej na terenie wpisanym do rejestru zabytków
  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej
  • Wniosek o uzgodnienie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków
  • Wniosek o włączenie, wyłączenie nieruchomości z wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
WNIOSKI ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
  • Wniosek o udostępnienie akt sprawy, dokumentacji konserwatorskiej, treści teczek obiektowych znajdujących się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
WNIOSKI WYDZIAŁU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
WNIOSKI DOTYCZĄCE ZABYTKOWEJ ZIELENI
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, usunięcia drzew/krzewów lub wykonania prac pielęgnacyjnych
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
ZALECENIA KONSERWATORSKIE
  • Wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich
WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ
  • Oświadczenie o własności zbytku
  • Oświadczenie, że przedmiot nie jest wpisany do rejestru zabytków
  • Oświadczenie o rękojmie
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie danych wskazujących na czas powstania zabytku
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego ogólnego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
  • Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
  • Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków.
ZABYTKOWE POJAZDY
  • Wniosek o włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do ewidencji zabytków ruchomych województwa małopolskiego
  • ZARZĄDZENIE Nr 13.2017 w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie
  • ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 w sprawie zmiany Zarządzenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie
POZOSTAŁE WNIOSKI
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Wniosek o uprawomocnienie pozwolenia, decyzji
  • Wniosek o zaświadczenie o nabyciu w drodze spadku praw do zbytku
  • Wniosek o zaświadczenie stwierdzające prawidłowe utrzymanie i konserwację zabytku
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie i roboty budowlane
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych lub przemieszczenia zabytku nieruchomego
  • Załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH
  • 82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (nie dot. mieszkaniówki i instytucji użyteczności publicznej- zgodnie z KPA)
  • 82,00 zł za wydanie pozwolenia archeologicznego
  • 41,00 zł – za zmianę wydanego pozwolenia 
  • 44,00 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę
  • 100 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytku za granicę (konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 00-056 Warszawa, na konto: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  • 10,00 zł – za decyzję o wpisie do rejestru
  • 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,
  • 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia
  • 5,00 zł – za poświadczenie zgodności odpisu lub kopii, od każdej strony

Szanowni Państwo,

Małopolski Wojewódzki Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz. 840), art.36, ust.1, pkt1, Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), art. 39, art.64, Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142) art.1, wnioski do tut. Urzędu można składać w następujący sposób

 1. Bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ul. Kanoniczej 24, 31-002 Kraków na Dzienniku Podawczym
 2. Za pośrednictwem poczty kierując na adres ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
 3. Za pomocą profilu zaufanego ePUAP /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka .

Wnioskodawca, który chce uzyskać rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie powinien złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie tut. Urzędu www.wuoz.malopolska.pl.

Wiosek musi zawierać imię, nazwisko, adres, datę złożenia wniosku oraz podpis Wnioskodawcy  lub w przypadku korzystania z profilu zaufanego (ePUAP) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub uwierzytelniony w sposób zawierający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Uprzejmie informujemy, że wnioski przesyłane na skrzynkę mailową Urzędu z naruszeniem art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego nie będę rozpatrywane. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą rozpatrywania spraw, która jest opisana na stronie www.wuoz.malopolska.pl.

 

Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie