Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków ds. inspekcji zabytków nieruchomych WUOZ Delegatura w Tarnowie.

Czym będziesz się zajmować:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień;
  • nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi;
  • kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytków oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytków nieruchomych;
  • opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń;
  • opracowywanie wniosków i wytycznych do studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie studiów uwarunkowań, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o ustaleniu inwestycji celu publicznego i pokrewnych, pod kątem ochrony zabytków nieruchomych, krajobrazu kulturowego.
Potrzebne ci będą:
  • wykształcenie: wyższe związane z architekturą i urbanistyką;
  • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok Wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków nieruchomych, architektury i urbanistyki. Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego. Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/malopolskie/tarnow/starszy-inspektor-ochrony-zabytkow,103544,v7

Zapraszamy do składania CV!!