Regulamin

REGULAMIN FINANSOWANIA PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie w dniu 31.10.2022 r. wprowadził zarządzeniem nr 11/2022 „Regulamin finasowania prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie”.

Zarządzenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – Pobierz

Regulamin – Pobierz

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

 1. O dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku, jeżeli posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego na okres nie krótszy niż 10 lat.
 2. Właściciel lub posiadacz zabytku zwany dalej Wnioskodawcą może ubiegać się o dotację celową na prace przy zabytku pod warunkiem, że obiekt posiada odrębną decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub wyszczególniony jest w decyzji wpisującej zespół obiektów (ruchomych lub nieruchomych) do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie dotacji na następujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku:

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
  z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych
  o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Regulamin
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 840);
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.);
 4. Ustawa budżetowa na dany rok;
 5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Adres kontaktowy: msudewicz@wuoz.malopolska.pl