Formularze

Szanowni Państwo,

Małopolski Wojewódzki Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ((Dz.U. z 2021r., poz. 710), art.36, ust.1, pkt1), Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., art. 39, art.64), Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm. , art.1), wnioski do tut. Urzędu można składać w następujący sposób

  1. Bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ul. Kanoniczej 24, 31-002 Kraków na Dzienniku Podawczym
  2. Za pośrednictwem poczty kierując na adres ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
  3. Za pomocą profilu zaufanego ePUAP /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka .

Wnioskodawca, który chce uzyskać rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie powinien złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie tut. Urzędu www.wuoz.malopolska.pl.

Wiosek musi zawierać imię, nazwisko, adres, datę złożenia wniosku oraz podpis Wnioskodawcy  lub w przypadku korzystania z profilu zaufanego (ePUAP) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub uwierzytelniony w sposób zawierający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Uprzejmie informujemy, że wnioski przesyłane na skrzynkę mailową Urzędu z naruszeniem art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego nie będę rozpatrywane. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą rozpatrywania spraw, która jest opisana na stronie www.wuoz.malopolska.pl.

Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie