Oświadczenie dot. przebudowy Rynku w Słomnikach

Z uwagi na liczne pytania dotyczące inwestycji: „Przebudowa Rynku w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki, polegająca na przebudowie dróg, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, chodników, placu, bezpieczników oraz remoncie drogi gminnej i rozbudowie kanalizacji deszczowej”

WUOZ w Krakowie informuje, że w dniu 21.04.2023 r. przeprowadził kontrolę zgodności działań prowadzonych w związku z ww. inwestycją z warunkami wydanego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.
Na podstawie wyjaśnień uzyskanych od Inwestora i Kierownika badań archeologicznych wnosić należy, że fragment macewy odkryty przypadkowo przez mieszkańców, wśród kamieni bruku zdemontowanych z płyty Rynku, jest jednostkowym znaleziskiem. Teren Rynku słomnickiego w latach ubiegłych został poddany wnikliwej obserwacji pod kątem obecności ułamków macew – fragmenty znalezione w roku 2014, w ramach akcji Projekt Matzeva, za zgodą i wiedzą Gminy Żydowskiej zostały przekazane do Muzeum Ziemi Słomnickiej, gdzie pozostają do dnia dzisiejszego. Obecnie, po zawiadomieniu o znalezieniu ułamka macewy, ponownie przeszukano niezdemontowane kamienie brukowe na płycie Rynku oraz zdjęte kamienie w miejscu ich zdeponowania – nie stwierdzając obecności kolejnych fragmentów. W czasie kontroli, z uwagi na to, że nie można wykluczyć ułożenia fragmentów macew na płycie Rynku stroną gładką, zalecono szczególną ostrożność i wnikliwe przeglądanie usuwanego bruku pod stałym nadzorem archeologicznym.
Realizacji Inwestycji budowlanej pt.: „Przebudowa rynku w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki, polegająca na przebudowie dróg, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, chodników, placu, bezpieczników oraz remoncie drogi gminnej i rozbudowie kanalizacji deszczowej”, prowadzonej na terenie Rynku w Słomnikach od samego początku towarzyszą badania wykonywane w trybie nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi związanymi z inwestycją. W razie stwierdzenia obecności zabytkowych przedmiotów i/lub nawarstwień, archeolog prowadzący badania jest zobowiązany do wstrzymania wykonywanych robót do czasu przeprowadzenia badań wykopaliskowych. Taką sytuację mamy obecnie na terenie Rynku w Słomnikach – podczas prowadzonych robót ziemnych odsłonięte zostały nawarstwienia datowane od epoki kamienia po okres nowożytny. Badania prowadzone są zgodnie z warunkami wydanego pozwolenia konserwatorskiego.
WUOZ pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami gminy, wykonawcą robót oraz kierownikiem badań archeologicznych.