Oświadczenie dot. rozbiórki zabudowy oficynowej przy ul. Józefińskiej i Węgierskiej w Krakowie

W związku z pojawiającymi się w mediach komentarzami i informacjami dotyczącymi rozbiórki zabudowy oficynowej przy ul. Józefińskiej i Węgierskiej w Krakowie informujemy, że rozbiórka przedmiotowych budynków odbyła się na podstawie decyzji nr 174/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie

z dnia 27.04.2023 r. znak: WOB.7721.7.2023.MWK o nakazie rozbiórki zespołu budynków położonych na działce ewid. nr 96 obr. 13 Podgórze, zlokalizowanej przy ul. Węgierskiej 15 i Józefińskiej 16 w Krakowie oraz obowiązującego pozwolenia z 2021 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-I.5142.72.2021 z dnia 2.04.2021 r. znak ZN-I.5142.72.2021.DD na prowadzenie na terenie układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-608, decyzją z dnia 26.10.1981 r., robót budowlanych przy ul. Józefińskiej 16 i Węgierskiej 15 w Krakowie  na działce nr 96 obr. 13 Podgórze, polegających na odbudowie polegającej na całkowitej rekonstrukcji istniejącej zabudowy oficynowej.