Ogłoszenie o naborze – Delegatura Nowy Sącz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Delegatury w Nowym Sączu.

Główne czynności, którymi będziesz się zajmować:
– Planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej;
– Prowadzenie spraw w zakresie zagadnień merytorycznych podległej komórki organizacyjnej;
– Należyta organizacja pracy tj. rozdział spraw pomiędzy poszczególnych pracowników podległej komórki organizacyjnej;
– Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań należących do zakresu działania podległej komórki organizacyjnej;
– Przestrzeganie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy;
– Nadzór nad poprawnym merytorycznie wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
– Podejmowanie decyzji a także parafowanie, akceptacja i podpisywanie pism w sprawach niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcy;
– Zgodność z prawem aprobowanych, podpisywanych przez siebie spraw;
– Dokonywanie oceny bezpośrednio podległych pracowników;Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb Urzędu zlecanych przez bezpośredniego przełożonego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcę.

Potrzebne Ci będzie:
– wykształcenie: wyższe związane z architekturą i urbanistyką, konserwacją i ochroną zabytków,
– doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków co najmniej 3 lata;
– znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
– wiedza z zakresu architektury historycznej i zabytkowej;
– znajomość zabytków regionu;
– znajomość przepisów  prawa budowlanego;
– znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
– znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– posiadanie obywatelstwa polskiego;
– korzystanie z pełni praw publicznych
– nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-delegatury-nowy-sacz-jeremiego-wisniowieckiego-127,oferta,1002501812?s=f992a060&searchId=MTY4MDY5NDcwNTA1Mi4yNzE3

Zachęcamy do składania CV.