Oświadczenie

                  W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi wpisu do rejestru zabytków  układu urbanistycznego miasta Skawina, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyjaśnia,  że  z uwagi na termin doręczenia do UMiG Skawina obwieszczenia tutejszego organu z dnia 27.11.2020r. oraz decyzji dotyczącej przedmiotowej sprawy, decyzja z dnia 26.11.2020r.sygn. RD.5140.31.2020.DW w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Skawiny nie została opublikowana na stronie podmiotowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń WUOZ Kraków w wyznaczonym w treści obwieszczenia terminie tj. w dniu 03.12.2020r. Tym samym, zgodnie z art. 49 kpa, decyzja  RD.5140.31.2020.DW nie została doręczona stronom postępowania i nie weszła do obiegu prawnego. W myśl art. 110 kpa organy administracji są związane wydaną decyzją dopiero  od chwili jej doręczenia. Posługiwanie się decyzją nie pozostającą w obiegu prawnym, a tym bardziej przekazywanie jej osobom trzecim prowadzi do dezinformacji stron postępowania i jest działaniem na szkodę mieszkańców.

            W związku z zaistniałą sytuacją pismem z dnia 21.12.2020r.  do Burmistrza Miasta Skawina ponownie przesłano stosowne obwieszczenie, które powinno być przekazane do publicznej wiadomości w trybie art. 49 kpa w dniu 07.01.2021r. Jednocześnie informujemy, że obwieszczenie o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego Skawiny  ukaże się także w dniu 7.01.2021r. na stronie BIP WUOZ w Krakowie  oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.